Skoro wiele wskazuje na to, że na dwóch nogach (czyli filarach) nasze emerytury mogą się chwiać, nie pozostaje nic innego, tylko zadbać o tę trzecią. Do wyboru mamy różne instrumenty finansowe, niektóre z nich dają dodatkowe profity.

Indywidualne konta emerytalne 
 
Są dwa rodzaje takich kont: indywidualne konta emerytalne (IKE) i wprowadzone niedawno indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Można wybrać jeden z nich lub oszczędzać na obydwu. Rachunki kont emerytalnych prowadzą banki, ale też fundusze inwestycyjne, biura maklerskie i towarzystwa ubezpieczeń. Oprocentowanie takich kont każda instytucja finansowa ustala w swoim regulaminie. Średnio wynosi ono teraz od 3 do 6 proc. w niektórych bankach spółdzielczych. 

Poza zyskiem z oprocentowania oszczędzanie na kontach emerytalnych wiąże się z korzyściami podatkowymi. Oszczędzając na IKE, jesteśmy zwolnieni z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki), pod warunkiem że zgromadzony kapitał wypłacimy po ukończeniu 60 lat. Wpłaty na IKZE uprawniają natomiast do skorzystania z ulgi podatkowej w bieżącym rozliczeniu podatkowym: kwoty wpłacone na IKZE zwolnione są z podatku dochodowego. Kapitał z tego konta, nie tracąc ulg podatkowych, można wycofać po ukończeniu 65 lat. Niestety, na konta emerytalne nie możemy wpłacać tyle, ile nam się podoba, ustalone są roczne limity. W IKE obecnie limit wynosi 11139 zł, w IKZE zaś jest równy niższej z kwot – 4 proc. rocznego wynagrodzenia albo 4231,20 zł. 

Plusem oszczędzania na koncie emerytalnym jest dostęp do pieniędzy w dowolnym czasie. Wprawdzie wcześniejsza wypłata oznacza utratę prawa do ulg podatkowych, jednak nie wiąże się ze stratą zysków z odsetek, a tym bardziej ze stratą w zgromadzonym kapitale. Opłaty za prowadzenie kont emerytalnych są również niewielkie w porównaniu z tymi, które pobierają fundusze inwestycyjne czy towarzystwa ubezpieczeniowe. 

Ubezpieczenie na emeryturę 
 
Ubezpieczeniowe programy emerytalne to połączenie inwestowania z ochroną ubezpieczeniową. Pieniądze ze składek ubezpieczeniowych w części są inwestowane, a w części przeznaczane na ochronę ubezpieczeniową (wypłatę odszkodowania np. w razie nieszczęśliwego wypadku). Wybierając program, możemy zdecydować o wysokości składki (średnio to ok. 300 zł, czasem wystarczy nawet 100 zł miesięcznie), o czasie trwania umowy, niekiedy możemy też zdecydować o sposobie inwestowania składki. Polisa emerytalna to dobre rozwiązanie dla osób młodych, które mogą sobie pozwolić na to, aby na emeryturę odkładać przez wiele lat, ale nie stać ich na wysokie miesięczne składki i potrzebują mobilizacji do oszczędzania.

W przypadku śmierci właściciela polisy zgromadzone pieniądze nie przepadną. Dostanie je osoba uposażona, wskazana w umowie. Co ważne, nie musi być ona spokrewniona z właścicielem polisy i nie musi płacić podatku od spadków i darowizn. 

W razie nieszczęśliwego wypadku, choroby lub trwałej niezdolności do pracy ubezpieczony może dostać odszkodowanie. To plus polis emerytalnych. Minusem są spore koszty i strata w razie przedterminowego rozwiązania umowy. W skrajnych przypadkach, jeśli umowa zostanie zerwana, przepaść może nawet połowa kapitału. Lokaty z funduszem inwestycyjnym Funkcjonują pod różnymi nazwami: jako programy systematycznego oszczędzania, plany inwestowania na emeryturę itp. Są połączeniem klasycznych lokat, funduszy inwestycyjnych i innych instrumentów finansowych. Na szczęście nie trzeba znać zasad ich działania, bo zarządzaniem pieniędzmi zajmują się specjaliści. To dobre rozwiązanie dla osób, które na emeryturę zbierają od zera, ale mają kapitał, który chcą przeznaczyć na ten cel i systematycznie go pomnażać. Aby taką loka-tę założyć, trzeba wpłacić jednorazowo ok. 5–10 tys. zł i zadeklarować stałe wpłaty w przyszłości. 

Lokaty z funduszem są bezpieczniejsze niż „czyste” fundusze. Zapewniają gwarancję (całkowitą lub częściową) zwrotu zainwestowanych środków na koniec umowy. Jednocześnie w dłuższej perspektywie mogą przynieść zyski porównywalne z zyskami funduszy.

http://www.kobieta.pl/styl-zycia/praca-prawo-i-finanse/zobacz/artykul/jak-zadbac-o-swoje-emerytalne-bezpieczenstwo/sviewpointer/1/

Prześlij komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.